De Algemene Voorwaarden van Sebsoft Managed Hosting

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld om met plezier samen te werken en ter bescherming van elkaars belangen. Lees gerust verder.
1.1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Sebsoft Managed Hosting en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.3 Sebsoft Managed Hosting kan niet instemmen met eventuele inkoop- of andere voorwaarden en deze worden dan ook vriendelijk maar wel uitdrukkelijk van de hand gewezen door Sebsoft Managed Hosting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.4 De Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting zijn altijd beschikbaar via de website op http://www.sebsoft.nl/voorwaarden-algemene-voorwaarden/.
1.1.5 Sebsoft Managed Hosting is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.6 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting en/of de tussen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Sebsoft Managed Hosting zijn vastgelegd.
1.1.7 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Sebsoft Managed Hosting gesloten overeenkomst.
1.1.8 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Applicatie software:
Producten die een bepaalde toepassing bieden aan en voor gebruikers.
1.2.4 ASP-service:
ASP(Application Service Provider)-service omvat het door Sebsoft Managed Hosting beschikbaar stellen van Applicatie software via Hosting.
1.2.5 Sebsoft Managed Hosting:
Grafimediabedrijf Sebsoft, Sebsoft Managed Hosting en diens rechtsopvolgers, dan wel een aan Sebsoft verbonden onderneming of partner, die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting van toepassing heeft verklaard.
1.2.6 Sebsoft Managed Hosting Producten:
Alle door Sebsoft Managed Hosting verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Sebsoft Managed Hosting berusten.
1.2.7 Back-up:
Reservekopieën van digitale data en/of bestanden.
1.2.8 Sebsoft Netwerk:
De overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen voor zover deze onder directe controle staan van Sebsoft Managed Hosting.
1.2.9 Datacenter:
Een datacenter is een faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en dan met name het Internet.
1.2.10 Derden Producten:
Alle door Sebsoft Managed Hosting verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Sebsoft Managed Hosting berusten, zoals, maar niet beperkt tot, Datacenter(s), Open Source programmatuur en, tenzij schriftelijk anders aangegeven, Applicatie software.
1.2.11 Fair Use:
Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten.
1.2.12 Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 7.3.
1.2.13 Fouten:
Zoals nader omschreven in artikel 6.7.
1.2.14 Hosting:
Het aanbieden en Onderhouden van en toegang bieden tot webruimte voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud op servers(s), welke zijn geplaatst in een Datacenter. Onder Hosting wordt mede verstaan: Colocated, VPS of Dedicated Hosting.
1.2.15 Identificatiegegevens:
Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.
1.2.16 IP adres:
Een uniek uitgegeven nummer waaraan een specifieke taak, (domein)naam of host gekoppeld kan worden.
1.2.17 Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 7.4.
1.2.18 Objectcode:
De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.
1.2.19 Onderhoud:
Onderhoud op Applicatie software en/of Onderhoud op Hosting.
1.2.20 Onderhoud op Applicatie software:
Preventief en correctief onderhoud op Applicatie software.
1.2.21 Onderhoud op Hosting:
Preventief en correctief onderhoud aan het Sebsoft Netwerk en op de met de direct daaraan verbonden servers aanwezig in het Datacenter in eigendom van Sebsoft Managed Hosting, dan wel Opdrachtgever, welke gebruikt worden bij Hosting.
1.2.22 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
1.2.23 Open Source programmatuur:
Computerprogrammatuur waarvan de bijbehorende Sourcecode door de licentienemer mag worden ingezien, gebruikt, verbeterd, aangevuld en gedistribueerd en zoals nader uiteengezet op: http://www.opensource.org/docs/definition.php.
1.2.24 Procesdata:
De door Opdrachtgever en/of derden ingevoerde gegevens in Producten en/of computerapparatuur van Opdrachtgever.
1.2.25 Producten:
Alle door Sebsoft Managed Hosting verstrekte Sebsoft Managed Hosting Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. ASP-service en Hosting vallen onder Producten.
1.2.26 Sourcecode:
De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.
1.2.27 Spam:
Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met (vrijwel) dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met (vrijwel) dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Sebsoft Managed Hosting.
1.2.28 Support:
Zoals nader omschreven in artikel 4.3.
1.2.29 Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 7.5.
1.2.30 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (9.00 -17.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
1.2.31 Colocated Hosting:
Door Sebsoft Managed Hosting geleverde Hosting op servers(s) in eigendom van Opdrachtgever.
1.2.32 Dedicated Hosting:
Door Sebsoft Managed Hosting geleverde Hosting op servers(s) in eigendom van Sebsoft Managed Hosting.
1.2.32 VPS Hosting (Virtual Private Server Hosting):
Door Sebsoft Managed Hosting geleverde Hosting op servers(s) (mogelijk in eigendom van Sebsoft Managed Hosting) waarbij er een geïsoleerd systeem gereserveerd is, bestaande uit een gedeelte van een server (of meerdere servers), voor het gebruik van deze situatie.
1.2.33 Best effort garantie
De door Sebsoft Managed Hosting standaard geleverde garantie dat Sebsoft Managed Hosting haar best zal doen om te voldoen aan de vragen of eisen.
1.2.34 Onoordeelkundig gebruik
Het foutief, op zo’n manier gebruik maken van de geboden faciliteiten dat dit verstoringen in de dienstverlening of downtime kan veroorzaken.

1.3 Overeenkomsten

1.3.1 Een overeenkomst tussen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien (af)levering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Hosting, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.3.2 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.3.1, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.
1.3.3 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.3.4 Partijen hebben overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien voor de andere partij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering direct en volledig opeisbaar.
1.3.5 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.
1.3.6 Indien Sebsoft Managed Hosting ter uitvoering van een overeenkomst met Opdrachtgever in naam van Opdrachtgever bepaalde goederen dient te verkrijgen van derden, dan wel te leveren aan derden, zoals, maar niet beperkt tot, het aanvragen, het overdragen, het opheffen of wijzigen van gegevens van domeinnamen, dan is Sebsoft Managed Hosting gemachtigd om dit in naam en voor risico van Opdrachtgever te doen. Opdrachtgever zal Sebsoft Managed Hosting in dezen volledig vrijwaren.

1.4 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.4.1 Alle opdrachten worden door Sebsoft Managed Hosting uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Sebsoft Managed Hosting kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.4.2 Opdrachtgever zal Sebsoft Managed Hosting alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Sebsoft Managed Hosting staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Sebsoft Managed Hosting in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Sebsoft Managed Hosting het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.4.4 Indien zich tussentijds wijzigingen, dan wel nieuwe feiten, mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Sebsoft Managed Hosting te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen, dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.5 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.5.1 Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.5.2 Sebsoft Managed Hosting is na overleg met Opdrachtgever toegestaan de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten, aan wie rechten op de Producten zijn verleend, op de Sebsoft Managed Hosting website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
1.5.3 De waarde van Sebsoft Managed Hosting zit vooral in zijn medewerkers. Ter bescherming van dit kapitaal van Sebsoft Managed Hosting zullen Opdrachtgever en zijn cliënten gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe, dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Sebsoft Managed Hosting, behoudens schriftelijke toestemming van Sebsoft Managed Hosting. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen. Sebsoft Managed Hosting respecteert deze waarde ook van medewerkers van Opdrachtgever, en derhalve is dit artikel wederkerig van toepassing.
1.5.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.5.3, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 150.000,- (zegge: honderd en vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Sebsoft Managed Hosting om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen. Deze boete is tevens wederkerig van toepassing, zoals beschreven in artikel 1.5.3.

1.6 Aansprakelijkheid

1.6.1 De totale aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.6.2 en 1.6.3 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.6.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Sebsoft Managed Hosting vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Sebsoft Managed Hosting op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend).
1.6.3 Indien een partij zich ter zake van schade afdoende heeft verzekerd, is zij in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die de andere partij uit hoofde van de gesloten overeenkomst mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
1.6.4 De totale aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis
1.6.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.6.6 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.6.7 Buiten het in artikel 1.6.1 en 1.6.4 genoemde geval rust op Sebsoft Managed Hosting geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.6.8 De aansprakelijkheid ontstaat slechts indien de schadelijdende partij de andere partij onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere partij in staat is adequaat te reageren.
1.6.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schadelijdende partij de schadetoebrengende partij binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade de schadetoebrengende partij daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.6.10 Opdrachtgever vrijwaart Sebsoft Managed Hosting van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem, dan wel dienst, door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem, dan wel dienst, mede bestond uit hetgeen door Sebsoft Managed Hosting is afgeleverd.
1.6.11 Sebsoft Managed Hosting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Sebsoft Managed Hosting aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal Sebsoft Managed Hosting zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.6.12 Sebsoft Managed Hosting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Hosting, ASP-service, Support, Onderhoud op Hosting, Onderhoud op Applicatie software en Garantie en Sebsoft Managed Hosting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat Sebsoft Managed Hosting dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot aftap- of informatieverstrekkingsactiviteiten en bewaarplicht.

1.7 Overdracht

1.7.1 De tussen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Sebsoft Managed Hosting.
1.7.2 Opdrachtgever geeft Sebsoft Managed Hosting bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Sebsoft Managed Hosting.
Indien dit geschiedt zal Sebsoft Managed Hosting Opdrachtgever hieromtrent tijdig informeren.
1.7.3 Sebsoft Managed Hosting geeft Opdrachtgever bij voorbaat het recht, met mededeling, maar zonder uitdrukkelijke toestemming van Sebsoft Managed Hosting om de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Opdrachtgever

1.8 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.8.1 Partijen zullen ernaar streven om de aangegane overeenkomst tijdig en volledig na te komen. Geen van de partijen is echter gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen en bedrijfsrisico’s, zoals, maar niet beperkt tot, tekortkomingen van toeleveranciers, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, storing in de energie-aanvoer, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.8.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kunnen partijen de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.8.3 Partijen behouden zich het recht voor, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming.
1.8.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan één maand voortduurt, heeft de niet-tekortkomende partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.
1.8.5 Uitsluiten DoS / DDoS / hacking / cracking.

1.9 Nietigheid

1.9.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.9.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.10 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.10.1 Op alle door Sebsoft Managed Hosting met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
1.10.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.
1.10.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoebevoegde Nederlandse rechter te Bergen op Zoom, of elders in Nederland, te bepalen door Sebsoft Managed Hosting.
1.10.4 Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, alvorens zich tot de SGOA te wenden, om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

2. Hosting

2.1 (Op)leveren van de Hosting

2.1.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Sebsoft Managed Hosting zo spoedig mogelijk de Hosting (op)leveren volgens een best effort garantie.
2.1.2 Opdrachtgever zal alle voor (op)levering van de Hosting noodzakelijke bescheiden, gegevens, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan Sebsoft Managed Hosting verstrekken.
2.1.3 Opdrachtgever zal aanwijzingen van Sebsoft Managed Hosting betreffende de (op)levering van de Hosting opvolgen.

2.2 Hosting Algemeen

2.2.1 Hosting geschiedt uitsluitend in een door Sebsoft Managed Hosting goedgekeurd Datacenter en op de door Sebsoft Managed Hosting goedgekeurde apparatuur.
2.2.2 Sebsoft Managed Hosting kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Hosting. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
2.2.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Hosting, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Sebsoft Managed Hosting vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Sebsoft Managed Hosting rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de Hosting en/of het gebruik ervan door Sebsoft Managed Hosting opgeschort.
2.2.4 Opdrachtgever stelt Sebsoft Managed Hosting in de gelegenheid te controleren of de in artikel 2.2.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.
2.2.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 2.2.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 2.2.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Sebsoft Managed Hosting het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.
2.2.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Sebsoft Managed Hosting omtrent de Hosting op te volgen.
2.2.7 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de Hosting te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Sebsoft Managed Hosting verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de Hosting die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.
2.2.8 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Sebsoft Managed Hosting. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Sebsoft Managed Hosting die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.
2.2.9 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever, indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik, dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst. Mocht Opdrachtgever iets willen doen, waarbij onduidelijk is of dit onder onoordeelkundig gebruik valt, is het noodzakelijk om dit te laten controleren door Sebsoft Managed Hosting.
2.2.10 Sebsoft Managed Hosting stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud op Hosting , indien dit Onderhoud op Hosting leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Hosting, dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Hosting. In dat geval zal Onderhoud op Hosting plaatsvinden van 23.00 tot 07.30 uur (CET), tenzij anders overeengekomen. Overig Onderhoud op Hosting zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.
2.2.11 Voor de berekening van de gegenereerde bandbreedte kan Opdrachtgever via de Supportdesk de statistische gegevens van het gebruik van de gegenereerde bandbreedte, daarnaast kan er op verzoek toegang gegeven worden tot een portal. De statistische gegevens, alsmede het portal zijn bindend voor de bepaling van de hoeveelheid gegenereerde bandbreedte. Het volume van de gegenereerde bandbreedte wordt bepaald door de inkomende bandbreedte en uitgaande bandbreedte bij elkaar op te tellen.

2.3 Gebruik van de Hosting

2.3.1 Het is Opdrachtgever toegestaan Hosting te wederverkopen en/of te wederverhuren, zolang dit van te voren is medegedeeld aan (, en bevestigd door, ) Sebsoft Managed Hosting.
2.3.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan Hosting, aan Sebsoft Managed Hosting of aan een derde, of waardoor een storing in Hosting kan ontstaan. Mocht het onduidelijk zijn of apparatuur/programmatuur schade kan veroorzaken, is Opdrachtgever verplicht dit te controleren. Per geval zal beoordeeld worden hoe hiermee wordt om gegaan.
2.3.3 Wijziging of verhuizing van Hosting dient door Opdrachtgever schriftelijk bij Sebsoft Managed Hosting te worden aangevraagd. Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van Hosting kosten in rekening brengen.

2.4 Wijziging in eigenschappen Hosting

2.4.1 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd de technische eigenschappen van Hosting te wijzigen wanneer bepaalde systemen of onderdelen niet meer leverbaar zijn. De vervangende systemen of onderdelen moeten een vergelijkbare of betere kwaliteit/specificaties hebben.
2.4.2 Sebsoft Managed Hosting zal een onvermijdelijke wijziging aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
2.4.3 Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg hebben voor de werkwijze van onderneming van Opdrachtgever en/of de functionaliteit van Hosting, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet verstaan een verhuizing van de Hosting binnen of naar een ander Datacenter.

2.5 Verplichtingen Sebsoft Managed Hosting

2.5.1 Sebsoft Managed Hosting draagt zorg voor de terbeschikkingstelling van de Hosting. Sebsoft Managed Hosting zal, naar beste vermogen en voorzover beïnvloedbaar door Sebsoft Managed Hosting, streven naar een nader aan te geven beschikbaarheidspercentage.
2.5.2 Het in artikel 2.5.1 nader te noemen percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud op Hosting is hierbij niet begrepen. Verdere afspraken worden hierover gemaakt in een mogelijke SLA overeenkomst.
2.5.3 Sebsoft Managed Hosting garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer Sebsoft Managed Hosting van het gebruik en/of de terbeschikkingstelling van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.
2.5.4 Sebsoft Managed Hosting heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen, met uitzondering van het Sebsoft Netwerk als deze buiten het eigendom van Sebsoft Managed Hosting vallen.
2.5.5 Sebsoft Managed Hosting zal zich, voorzover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de koppeling van het Sebsoft Netwerk met andere netwerken in stand te houden.
2.5.6 Sebsoft Managed Hosting zal ernaar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de Hosting te verzekeren. Sebsoft Managed Hosting maakt gebruik van professionele virusprotectie-programma’s.
2.5.7 Sebsoft Managed Hosting zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door Sebsoft Managed Hosting gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

2.6 Gebruik van Netwerken

2.6.1 Opdrachtgever kan gebruikmaken van netwerken die direct en/of indirect verbonden zijn met het Sebsoft Managed Hosting Netwerk. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk. Van Sebsoft Managed Hosting kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in dit lid genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld. Opdrachtgever vrijwaart van en zal Sebsoft Managed Hosting schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in dit lid bepaalde.
2.6.2 Opdrachtgever zal geen verstoring veroorzaken in het functioneren van het Sebsoft Managed Hosting Netwerk, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken, door (de inhoud van) het dataverkeer of door handelen en/of nalaten.
2.6.3 Indien naar het redelijk oordeel van Sebsoft Managed Hosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Sebsoft Managed Hosting Netwerk en/of van de dienstverlening aan klanten van Sebsoft Managed Hosting, zoals door maar niet beperkt tot Spam, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Sebsoft Managed Hosting Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen een nader vast te stellen termijn uitgevoerd dienen te worden.
2.6.4 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in artikel 2.6.3 en/of indien (de inhoud van) het Dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Sebsoft Netwerk, netwerken van derden, dan wel de koppeling tussen deze netwerken. Opdrachtgever is gehouden alle door Sebsoft Managed Hosting ten gevolge hiervan geleden schade te vergoeden.
2.6.5 Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden om Spam-activiteiten uit te voeren vanaf en/of via IP adressen die toebehoren aan tot of verwijzen naar het Sebsoft Netwerk. Spammen kan leiden tot afsluiting.
2.6.6 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot het versturen van e-mail mailings indien deze gebaseerd zijn op basis van het confirmed opt-in principe. Confirmed opt-in betekent dat de eigenaar van het e-mailadres expliciet toestemming heeft gegeven om benaderd te worden door verzender. Deze toestemming geeft de eigenaar van het e-mailadres door een verzoek hiertoe, dat verstuurd wordt direct na 1e aanmelding, in te willigen.
2.6.7 Abuse meldingen over vermeende Spam-activiteiten vanaf de door Opdrachtgever in gebruik zijnde IP adressen zullen doorgestuurd worden naar Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever verplicht, binnen een periode van 1 (één) Werkdag, aan te tonen dat de abuse melding niet het gevolg is van Spam activiteiten. Het niet reageren op abuse meldingen kan leiden tot afsluiting.

2.7 Browser

2.7.1 De Hosting is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser. De Hosting is geoptimaliseerd voor de door Sebsoft Managed Hosting aangegeven browsers. De browsers waarvoor de Hosting bij het tot stand komen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen, door Sebsoft Managed Hosting, nader kenbaar worden gemaakt.
2.7.2 Sebsoft Managed Hosting is niet verplicht de toegang tot de Hosting middels de in artikel 2.7.1 bedoelde browsers optimaal te houden. Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de Hosting, die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door Sebsoft Managed Hosting geadviseerde browsers.
2.7.3 Indien een geval als beschreven in artikel 2.7.2 zich mocht voordoen, dan zal Sebsoft Managed Hosting zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening, dit zal echter wanneer dit voorkomt worden medegedeeld aan Opdrachtgever zodat deze hier een keuze in kan maken.

2.8 Gebruik Van Identificatiegegevens

2.8.1 Sebsoft Managed Hosting zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Sebsoft Managed Hosting hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
2.8.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is Sebsoft Managed Hosting aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.
2.8.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Sebsoft Managed Hosting Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
2.8.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens, dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 2.8.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

2.9 Dataverkeer van Opdrachtgever

2.9.1 Sebsoft Managed Hosting heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Sebsoft Managed Hosting treedt slechts op als een doorgeefluik. Sebsoft Managed Hosting geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data, wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.
2.9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer naar en afkomstig van Opdrachtgever. Voorzover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 2.12, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.
2.9.3 Opdrachtgever vrijwaart van en houdt Sebsoft Managed Hosting schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het (grensoverschrijdende) dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.
2.9.4 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 8, blijven Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan Sebsoft Managed Hosting, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kunnen alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar zijn tot Opdrachtgever, tenzij Sebsoft Managed Hosting dit vanuit de wetgever verplicht is gesteld.
2.9.5 Procesdata worden in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 10 (tien) jaar. Na het einde van de overeenkomst is Sebsoft Managed Hosting niet gehouden tot het bewaren van Procesdata, tenzij Sebsoft Managed Hosting dit vanuit de wetgever verplicht is gesteld.
2.9.6 Sebsoft Managed Hosting zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie, indien daartoe verzocht door Opdrachtgever. Sebsoft Managed Hosting garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van Procesdata en/of overige data vanaf het moment van het inlezen van Procesdata en/of overige data in een andere applicatie.
2.9.7 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data, op verzoek van Opdrachtgever, naar een andere applicatie, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

2.10 Verplichtingen Opdrachtgever

2.10.1 Indien de Hosting onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart van en houdt Sebsoft Managed Hosting schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
2.10.2 Indien middels de Hosting persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd, dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de Hosting, vrijwaart Opdrachtgever Sebsoft Managed Hosting van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden, ingeval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd, dan wel commerciële en/of overige activiteiten, worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.
2.10.3 Opdrachtgever zal Sebsoft Managed Hosting onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen, die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Hosting.
2.10.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van Sebsoft Managed Hosting omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door Sebsoft Managed Hosting gegeven aanwijzingen niet navolgt, is Sebsoft Managed Hosting bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de terbeschikkingstelling van de Hosting aan Opdrachtgever stop te zetten. Sebsoft Managed Hosting zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard dan ook, die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Sebsoft Managed Hosting getroffen maatregelen.

2.11 Persoonsgegevens

2.11.1 Opdrachtgever is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Sebsoft Managed Hosting ten behoeve van Opdrachtgever.
2.11.2 Opdrachtgever vrijwaart Sebsoft Managed Hosting van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
2.11.3 Voorzover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Sebsoft Managed Hosting voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Sebsoft Managed Hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Sebsoft Managed Hosting hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
2.11.4 Met uitzondering van hetgeen in artikel 2.11.1 gesteld, is Sebsoft Managed Hosting als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Sebsoft Managed Hosting noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en het zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Sebsoft Managed Hosting.

2.12 Gedragscode

2.12.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Sebsoft Managed Hosting en/of derden;
b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.
2.12.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.
2.12.3 Het is verboden om de Hosting en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
a) alle handelingen en gedragingen zoals uiteengezet op en te vinden op http://www.sebsoft.nl/voorwaarden-anti-spam-en-abuse/
b) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
c) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
d) Spam-activiteiten, zie artikel 2.6.5;
e) het bewaren/verspreiden van kinderpornografie;
f) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
g) verspreiding, dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen, beledigend en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
h) dreigementen;
i) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
j) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of het Sebsoft Managed Hosting en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
2.12.4 Sebsoft Managed Hosting behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Sebsoft Managed Hosting erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de Hosting inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de Hosting en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot herindienststelling wordt overgegaan, indien Opdrachtgever binnen een door Sebsoft Managed Hosting nader vast te stellen termijn de verplichtingen is nagekomen, en het bedrag voor herindienststelling, te weten € 100,- exclusief BTW, heeft voldaan.
2.12.5 Sebsoft Managed Hosting en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 2.12.4 door en/of ten behoeve van Sebsoft Managed Hosting genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 2.12.4 door en/of ten behoeve van Sebsoft Managed Hosting genomen maatregelen onverkort van toepassing.
2.12.6 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Sebsoft Managed Hosting, zoals uiteengezet in artikel 2.12.4, heeft Sebsoft Managed Hosting overeenkomstig artikel 1.3.3 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Sebsoft Managed Hosting tot enige schadevergoeding ter zake, dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden, is gehouden.

2.13 Gevolgen van beëindiging

2.13.1 In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden:
a) zal Sebsoft Managed Hosting direct na beëindiging van de overeenkomst de door hem verstrekte Identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen/ongeldig maken;
b) zal Sebsoft Managed Hosting twee maanden na beëindiging van de overeenkomst de door Sebsoft Managed Hosting voor Opdrachtgever geregistreerde domeinna(a)m(en) overdragen aan Opdrachtgever dan wel deze buiten gebruik stellen;
c) kan Sebsoft Managed Hosting Opdrachtgever redelijke beëindigingskosten in rekening brengen, deze kosten kunnen berekend worden voor het begeleiden van migratieprocessen naar andere partijen.

3. ASP-Service

3.1 Gebruiksrecht Applicatie software

3.1.1 Sebsoft Managed Hosting verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van Applicatie software, met daarbij behorende documentatie, via Hosting.
3.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van Applicatie software op de met Sebsoft Managed Hosting overeengekomen verwerkingseenheid en het met Sebsoft Managed Hosting overeengekomen aantal gebruikers. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Applicatie software het eerst is geïnstalleerd en het aantal gebruikers is beperkt tot 1 (één).
3.1.3 Het gebruiksrecht voor Applicatie software is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.1.4 Het is Opdrachtgever verboden de Applicatie software op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Sebsoft Managed Hosting te hebben ontvangen.
3.1.5 Het gebruiksrecht op Applicatie software is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
3.1.6 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook Applicatie software ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
3.1.7 Reverse engineering of decompilatie van Applicatie software door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.
3.1.8 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
3.1.9 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 3. Voorzover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden van het betreffende Derden Product is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3.2 Controles

3.2.1 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanismen in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers overschrijdt.
3.2.2 Voorts is Sebsoft Managed Hosting gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruikmaakt van Applicatie software, zelf, dan wel middels een derde, onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar Applicatie software gebruikt wordt. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking, dan wel de toegang aan Sebsoft Managed Hosting weigert, is Sebsoft Managed Hosting gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten.
3.2.3 Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers het aantal overeengekomen gebruikers overschrijdt, dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende gebruikerslicenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor de ontbrekende gebruikers licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste aflevering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.3 Onderhoud op Applicatie software

3.3.1 Sebsoft Managed Hosting stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud op Applicatie software , indien dit Onderhoud op Applicatie software leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Applicatie software dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Applicatie software. In dat geval zal Onderhoud op Applicatie software plaatsvinden van 23.00 tot 07.30 uur (CET), tenzij anders overeengekomen. Overig Onderhoud op Applicatie software zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.
3.3.2 Onderhoud op Applicatie software omvat het ter beschikking stellen en installeren van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde Applicatie software die een kwalitatieve (b.v. Fout herstel) dan wel functionele verbetering inhouden. Sebsoft Managed Hosting is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.
3.3.3 Indien Onderhoud op Applicatie software een functionele verbetering inhoudt, is Sebsoft Managed Hosting gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.
3.3.4 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud op Applicatie software te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
3.3.5 Indien Opdrachtgever Onderhoud op Applicatie software weigert, behoudt Sebsoft Managed Hosting zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

3.4 Verplichtingen Sebsoft Managed Hosting

3.4.1 Sebsoft Managed Hosting draagt zorg voor de ter beschikkingstelling van de Applicatie software. Sebsoft Managed Hosting zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Sebsoft Managed Hosting, streven naar een nader aan te geven beschikbaarheidspercentage.
3.4.2 Het in artikel 3.4.1 nader te noemen percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud op Applicatie software is hierbij niet inbegrepen.

4. Sebsoft Managed Hosting aanvullende producten

4.1 Onderhoud

4.1.1 Sebsoft Managed Hosting biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen. Bij bepaalde producten kan Onderhoud een vereiste zijn en is dit een onlosmakelijk onderdeel behorende bij het Product.
4.1.2 Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voorzover in de nader overeen te komen voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken, geldt hetgeen de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting hieromtrent bepaalt.

4.2 Adviezen

4.2.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt, dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
4.2.2 Sebsoft Managed Hosting is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, indien de werkzaamheden, die voortvloeien uit het advies, tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
4.2.3 Sebsoft Managed Hosting zal adviezen geven op basis van door Sebsoft Managed Hosting aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever, zoals vermeld in artikel 1.4. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals, maar niet beperkt tot, incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

4.3 Support

4.3.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen, en indien van toepassing, het oplossen van problemen, met betrekking tot het gebruik en de werking van Producten, zoals Hosting en ASP-service. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht. Tenzij dit reeds in een SLA anders afgesproken is.
4.3.2 Sebsoft Managed Hosting zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van Applicatie software. Sebsoft Managed Hosting is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van Applicatie software.

4.4 Meerwerk

4.4.1 Indien Sebsoft Managed Hosting van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Sebsoft Managed Hosting daarvan melding doen aan Opdrachtgever, alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
4.4.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden, zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

4.5 Installatie en Implementatie

4.5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Sebsoft Managed Hosting de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.
4.5.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Sebsoft Managed Hosting ervoor zorgdragen op kosten van Opdrachtgever dat aan alle door of middels Sebsoft Managed Hosting opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.
4.5.3 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor, dat de vereiste Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden en voortduren.
4.5.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, worden er nieuwe afspraken gemaakt over de installatie en/of implementatie. Sebsoft Managed Hosting kan verplichten dat de Opdrachtgever betalingen moet verrichten alsof de installatie en/of implementatie al wel heeft plaatsgevonden, echter kan hier in wederzijds overleg van worden afgeweken.

4.6 Back-ups

4.6.1 Voorzover als mogelijk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups van Procesdata. Sebsoft Managed Hosting zal de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups van Procesdata op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar maken.
4.6.2 Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om Back-ups van Procesdata te maken (en het voor Sebsoft Managed Hosting wel mogelijk is om Back-ups van Procesdata te maken) of indien is overeengekomen dat Sebsoft Managed Hosting geheel, dan wel deels, zal voorzien in het maken van Back-ups van Procesdata, zal Sebsoft Managed Hosting Back-ups van Procesdata maken. Sebsoft Managed Hosting is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups van Procesdata, wat betreft, maar niet beperkt tot, het geheel dan wel deels, verloren gaan van Back-ups van Procesdata en/of fouten in de Back-ups van Procesdata.
4.6.3 Op het moment dat er een apart product bij Sebsoft Managed Hosting wordt afgenomen waarin de backup wordt gegarandeerd, is Sebsoft Managed Hosting verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van ten minste 1 backup van Procesdata. Wekelijks wordt er minimaal 1 controle van deze data uitgevoerd door het Derden Product dat verantwoordelijk is voor deze backups.

4.7 Werkzaamheden

4.7.1 Alle werkzaamheden zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
4.7.2 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
4.7.3 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Sebsoft Managed Hosting gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd.
4.7.4 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Sebsoft Managed Hosting gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Sebsoft Managed Hosting is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.
4.7.5 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.
4.7.6 Na een schriftelijke, elektronische of telefonische melding van een probleem door Opdrachtgever zal Sebsoft Managed Hosting die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

5. Derden producten

5.1 Derden Producten

5.1.1 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd Derden Producten te verstrekken, dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Sebsoft Managed Hosting is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.1.2 Indien Sebsoft Managed Hosting Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
5.1.3 Sebsoft Managed Hosting levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
5.1.4 Er vindt door Sebsoft Managed Hosting geen Onderhoud, Support, dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.1.5 Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt Sebsoft Managed Hosting:
a) de service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.
b) de Garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.
5.1.6 Reparaties van Derden Producten:
a) Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten plaatsvinden, tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als Voorschot voldoet.
b) Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij Sebsoft Managed Hosting worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

5.2 Algemene Voorwaarden Derden

5.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Sebsoft Managed Hosting, uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld, zoals Sebsoft Managed Hosting deze heeft ontvangen.
5.2.2 De Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Sebsoft Managed Hosting de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren, dan wel van toepassing verklaren.

6. Aflevering

6.1 (Leverings)termijn

6.1.1 Alle door Sebsoft Managed Hosting eventueel genoemde en voor Sebsoft Managed Hosting geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Sebsoft Managed Hosting bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
6.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Sebsoft Managed Hosting er naar zijn beste inspanningen naar zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
6.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Sebsoft Managed Hosting behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Sebsoft Managed Hosting. Sebsoft Managed Hosting aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid, indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

6.2 Voorbehoud

6.2.1 Sebsoft Managed Hosting verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Sebsoft Managed Hosting met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Sebsoft Managed Hosting zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
6.2.2 Indien Opdrachtgever, uit door Sebsoft Managed Hosting afgeleverde Producten, een nieuw product vormt, doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor Sebsoft Managed Hosting en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor Sebsoft Managed Hosting, totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. Sebsoft Managed Hosting behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.
6.2.3 Opdrachtgever verbindt zich er toe om op eerste daartoe strekkende verzoek van Sebsoft Managed Hosting een bezitloos pandrecht voor te behouden en voorzover nodig te vestigen op door Sebsoft Managed Hosting aan Opdrachtgever in eigendom geleverde goederen en/of goederen van Opdrachtgever die benodigd zijn voor het leveren van Sebsoft Managed Hosting Producten aan Opdrachtgever, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Sebsoft Managed Hosting, uit welke hoofde dan ook. Dit bezitloos pandrecht wordt voorbehouden en gevestigd op server(s) van Opdrachtgever door Sebsoft Managed Hosting, welke geplaatst zijn in het Datacenter inzake Colocated Hosting.

6.3 Opschorting

6.3.1 Rechten, zoals, maar niet beperkt tot, de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten, indien feitelijk mogelijk, binnen een week, na opdracht daartoe van Sebsoft Managed Hosting, terug te leveren aan Sebsoft Managed Hosting. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.
6.3.2 Sebsoft Managed Hosting behoudt zich het recht voor de Producten tijdelijk geheel, dan wel deels, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan ernstig te beperken, indien Opdrachtgever een verplichting uit de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting of de overeenkomst jegens Sebsoft Managed Hosting niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
6.3.3 Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Hosting wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door Sebsoft Managed Hosting gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

6.4 Risico

6.4.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan Sebsoft Managed Hosting kan worden toegerekend.
6.4.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

6.5 Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure

6.5.1 Sebsoft Managed Hosting zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door Sebsoft Managed Hosting schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren.
6.5.2 Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van het magazijn van Sebsoft Managed Hosting. De kosten van transport en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Sebsoft Managed Hosting bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door Sebsoft Managed Hosting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.5.3 Levering, door of middels Sebsoft Managed Hosting, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.
6.5.4 Uitsluitend in het geval waar installatie door Sebsoft Managed Hosting plaatsvindt, zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.
6.5.5 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) bij de aflevering indien de installatie niet door Sebsoft Managed Hosting wordt uitgevoerd, dan wel
b) indien Sebsoft Managed Hosting de installatie heeft voltooid: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel
c) indien Sebsoft Managed Hosting voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 6.6) ontvangt: Op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 6.7) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 6.7.4 acceptatie niet in de weg staan.
6.5.6 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
6.5.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

6.6 Testrapport

6.6.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 6.7, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Sebsoft Managed Hosting uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt, totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

6.7 Fouten

6.7.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Sebsoft Managed Hosting schriftelijk vastgestelde functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake, indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Sebsoft Managed Hosting te maken.
6.7.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt, indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
6.7.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Sebsoft Managed Hosting aangewezen locatie. Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.
6.7.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

6.8 Wijziging Prestatie

6.8.1 Sebsoft Managed Hosting mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.
6.8.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Sebsoft Managed Hosting steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.9 Garantie

6.9.1 Onder (Onderhoud op) Hosting en/of Onderhoud op Applicatie software of ASP-service valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. Sebsoft Managed Hosting garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat. Elk recht op garantie vervalt, indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen, zonder schriftelijke toestemming van Sebsoft Managed Hosting.
6.9.2 De op Derden Producten gegeven garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 3.
6.9.3 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten, indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, dan wel andere oorzaken, die niet aan Sebsoft Managed Hosting te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

7. Prijzen/betalingen

7.1 Prijzen en Betalingen

7.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
7.1.2 Sebsoft Managed Hosting is te allen tijden gerechtigd om de hoogte van de overeengekomen vergoedingen en bijkomende kosten te wijzigen, zoals, maar niet beperkt tot, prijswijzigingen, van Derden Producten en kostenverhogingen veroorzaakt door veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving. Een prijsverhoging treedt in werking 30 dagen, nadat Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van een dergelijke verhoging. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Sebsoft Managed Hosting kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien werkdagen na dagtekening van de in dit artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van Sebsoft Managed Hosting genoemde datum, waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.
7.1.3 Sebsoft Managed Hosting zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een factuur deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Afhankelijk van het soort contract, zal Opdrachtgever de verschuldigde bedragen, hetzij door middel van een automatische incasso hetzij op een andere wijze, binnen 14 (veertien), dan wel 24 (vierentwintig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Sebsoft Managed Hosting is ontvangen.
7.1.4 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Sebsoft Managed Hosting verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Sebsoft Managed Hosting verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
7.1.5 Sebsoft Managed Hosting heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
7.1.6 Indien Sebsoft Managed Hosting niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Sebsoft Managed Hosting gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.
7.1.7 De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tenzij er alternatieve afspraken gemaakt zijn waarbij werk binnen een project per punt gefactureerd zal worden.
7.1.8 Het verschuldigde bedrag in artikel 7.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden, indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Sebsoft Managed Hosting geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Sebsoft Managed Hosting worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Sebsoft Managed Hosting bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.
7.1.9 Bovenstaande bepalingen laten overige Sebsoft Managed Hosting toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

7.2 Prijswijzigingen

7.2.1 De tussen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
7.2.2 Sebsoft Managed Hosting zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging, is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

7.3 Fixed Price

7.3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.
7.3.2 Tenzij Sebsoft Managed Hosting een beroep kan doen op artikel 1.4.4 worden meer-uren niet in rekening gebracht.

7.4 Nacalculatie

7.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden, betekent dit dat, alvorens Sebsoft Managed Hosting aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust, dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.
7.4.2 De werkzaamheden binnen projecten worden altijd geregistreerd binnen een urenregistratiepakket, indien gewenst kan hier op ieder moment, of bij overschrijding van een specifiek percentage van de uren een notificatie richting de Opdrachtgever plaatsvinden. Tenzij de Opdrachtgever zelf toegang heeft tot dit pakket; in dit geval is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de progressie van uren binnen werkzaamheden te volgen.

7.5 Voorschot

7.5.1 Sebsoft Managed Hosting is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen, het bedrag dat dit voorschot betreft wordt binnen de de offerte beschreven. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft, is Sebsoft Managed Hosting gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Sebsoft Managed Hosting uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.6 Betalingstermijn

7.6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:
a) Eerste termijn, 30% van het verschuldigde bedrag dient als Voorschot te worden voldaan;
b) Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient maandelijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het moment van aangaan van de overeenkomst en de verwachte aflevering van het overeengekomen Product;
c) Derde termijn, 30%, dan wel het restant van het verschuldigde bedrag, dient direct na de acceptatie te worden voldaan.
7.6.2 Een andere mogelijkheid voor betalingstermijnen is betaling per projectonderdeel. In dat geval zal na oplevering van een (deel)resultaat dit (deel)resultaat volledig in rekening gebracht worden. Eventueel meerwerk kan in dit geval ook voor oplevering van het gehele project berekend worden aan Opdrachtgever.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Rechten van Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever

8.1.1 Sebsoft Managed Hosting heeft het exclusieve recht de Sebsoft Managed Hosting Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.
8.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Sebsoft Managed Hosting uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product, dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Sebsoft Managed Hosting berusten.
8.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe, nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Sebsoft Managed Hosting zullen toekomen, dan wel zullen worden overgedragen.
8.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.
8.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever, indien Sebsoft Managed Hosting deze rechten heeft.
8.1.6 Indien Sebsoft Managed Hosting, Opdrachtgever, dan wel derden, functionele verbeteringen, dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde, dan wel gewijzigde Producten, rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Sebsoft Managed Hosting berusten, dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Sebsoft Managed Hosting, dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Sebsoft Managed Hosting dan wel de derde rechthebbende.
8.1.7 Sebsoft Managed Hosting behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot Cursus materiaal dat en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

8.2 Vrijwaring

8.2.1 Sebsoft Managed Hosting zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voorzover deze gegrond is op de stelling dat de Sebsoft Managed Hosting Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Sebsoft Managed Hosting zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
a) Sebsoft Managed Hosting onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht, dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Sebsoft Managed Hosting overlaat.
Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Sebsoft Managed Hosting zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het Sebsoft Managed Hosting Product te verwerven of het Sebsoft Managed Hosting Product zodanig te wijzigen, dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Sebsoft Managed Hosting de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen, kan Sebsoft Managed Hosting het afgeleverde Sebsoft Managed Hosting Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Sebsoft Managed Hosting Product reeds betaalde vergoeding, verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Sebsoft Managed Hosting Product gemaakte gebruik.
8.2.2 Sebsoft Managed Hosting zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht, dan wel ander recht;
b) hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel ander recht;
c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.
8.2.3 Indien tussen Sebsoft Managed Hosting en Opdrachtgever overeengekomen is, dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Sebsoft Managed Hosting vrijwaren van elke actie voorzover deze gegrond is op de stelling dat het Product, dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht, dan wel ander recht, behorend aan een derde.

9. Einde

9.1 Slotwoord

9.1.1 Bedankt voor het lezen van de Algemene Voorwaarden Sebsoft Managed Hosting. Wij hebben deze opgesteld ter bescherming van elkaars belangen, maar indien u toch een paar wijzigingen doorgevoerd zou willen hebben, omdat u vindt dat uw belang of dat van ons nog niet goed beschermd wordt, dan stellen wij voor dat wij dit verwoorden in een nader document, zoals in een offerte.


 

De Policies van Sebsoft Managed Hosting

Privacy Policy

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze eigen dienstverlening en processen. Dit betekent:

 • Wij verkopen je gegevens niet.
 • Wij stellen je gegevens niet beschikbaar aan derden.
 • Wij gebruiken de gegevens om jou op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond Let’s Go Online en haar diensten / producten.
 • We gebruiken de gegevens voor onze financiële administratie.
 • We verzamelen data over het gebruik van diensten om deze anoniem te verwerken en onze techniek hierop aan te passen bv data over IP verkeer.

Lets’s Go Online is een Nederlandse onderneming met servers in Nederlandse datacenters en valt derhalve niet onder de Amerikaanse Patriot Act.
Voor meer informatie over hoe dit voor jou werkt, verwijzen wij je naar de algemene voorwaarden artikel 2.11 (Persoonsgegevens).

Cookies

Toen je deze site voor het eerst bezocht is er gevraagd of er cookies op je computer geplaatst mochten worden. Indien je dit hebt geaccepteerd en je nu toch van de geplaatste cookies af wilt, kun je hier de geplaatste cookies verwijderen.

Anti Spam en Abuse

Ons spam beleid, waarom?

In tegenstelling tot de traditionele verspreiders van “junk mail”, die postpapier, enveloppen en port betalen, kunnen verspreiders van Unsolicited Bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel grote hoeveelheden ongevraagde commerciële e-mail (ook wel spam genoemd), zonder al te veel kosten aan hun eigen zijde voor grote overlast en enorme kosten (onderstaand) zorgen aan de zijde van de ontvangers van dergelijke e-mail.

 • Bandbreedte van de ISP om spam te verspreiden; Additionele IP infrastructuur
 • Het signaleren, filteren en verwijderen van spam (UBE en UCE)
 • Uitbreiding van de infrastructuur met hard- en software voor de benodigde voorzorgsmaatregelen

Let’s Go Online is van mening dat de bovenstaande kosten niet zonder meer aan de gebruikers van het Internet kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van spam zal volgens Let’s Go Online leiden tot een beter en goedkoper gebruik van het Internet en stelt Let’s Go Online beter in staat haar klanten een efficiënte en betaalbare service te verlenen.

Indien je voor jouw website reclame wilt maken, gebruik dan alstublieft een ander middel. Het probleem is dat bijna niemand positief reageert op spam berichten. Veel mensen gaan een boze e-mail sturen en vaak komt deze e-mail bij de provider (dus ons) terecht. Wij zijn verplicht deze te beantwoorden. Doen wij dit niet, dan wordt Let’s Go Online naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in allerlei anti spam filters, waar wij en onze andere klanten dan de dupe van worden.

Het beleid
 • Het is klanten verboden om spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Let’s Go Online. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde website wordt gehost bij Let’s Go Online.
 • Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Let’s Go Online . De mailserver is toegestaan om inkomende e-mail te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende domein(en), en e-mail te verzenden dat afkomstig is van het door Let’s Go Online toegekende IP adres(sen). Het is expliciet verboden e-mail te accepteren buiten het toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mailserver is het begin of het eindpunt voor e-mail, geen tussenstation. Let’s Go Online heeft het recht om een onvoldoende beveiligde mail server zonder kennisgeving vooraf te blokkeren op het Internet.
 • Bulkemail is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling. Mailings waar een database voor is gebruikt waarin de ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd, worden behandeld als spam en Let’s Go Online zal dit bij de ontvangst van klachten als zodanig behandelen.
 • Klachten betreffende spam dienen te worden ingediend . De klacht moet een volledige kopie inclusief originele headers van de mogelijke spam e-mail bevatten. Nadat is vastgesteld of de klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant een officiële waarschuwing: FTO (“First Time Offender”). Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om spam te voorkomen, behoudt Let’s Go Online zich het recht voor, de door Let’s Go Online toegekende IP adres(sen) of site van het Internet te weren.
 • Gefundeerde klachten op een klant die reeds bekend staat als FTO zullen er toe leiden dat Let’s Go Online zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records steeds voor een periode van minimaal 48 uur zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat deze de status van STO (“Second Time Offender”) heeft verworven. Let’s Go Online houdt zich het recht voor de dienst aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen. Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor de respectievelijke IP adres(sen).
 • Klanten die voor de derde maal de fout ingaan (TTO, “Third Time Offenders”) worden altijd onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn.
 • Let’s Go Online heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.

Indien je vragen hebt of spam wilt melden, kun je ons altijd een .

Fair Use Policy

Netjes delen

Om de kosten van het hosten van e-mail en website laag te houden maken veel mensen gebruik van virtuele hosting of webhosting. Hierbij deelt je website en e-mail de server met meerdere gebruikers. Dit is over het algemeen geen probleem omdat 1 server meerdere websites kan bedienen. Toch geldt er de volgende regel:

 • Je website / e-mail mag niet onevenredig veel belasting op de server veroorzaken.

Dit is om te voorkomen dat 1 website de server zo zwaar zou belasten dat de andere gebruikers er last van zouden hebben waardoor hun website langzaam of zelfs niet bereikbaar zijn.

Wanneer wij tot de conclusie komen dat je website/email gebruik onze fair use policy overschrijdt dan zullen wij in overleg met u kijken naar een oplossing. Het kan zijn dat een stuk website opnieuw geprogrammeerd moet worden of dat een dedicated server een betere oplossing voor u is. De fair use policy is vooral bedoeld om misbruik te voorkomen.